Algemene behandelvoorwaarden en privacybeleid Body&Skin Huidverbeteringen

Wanneer u onze services gebruikt, vertrouwt u ons uw gegevens toe. We begrijpen dat dit een grote verantwoordelijkheid is en werken er hard aan om uw gegevens te beschermen en u er de controle over te geven.

Dit privacybeleid is bedoeld om u inzicht te geven in de gegevens die we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe u deze gegevens kunt updaten, beheren, exporteren en verwijderen.

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Body&Skin en een cliënt waarop Body&Skin deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen schoonheidssalon
Body&Skin zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Body&Skin zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling. Het is mogelijk dat er ´voor´ foto´s genomen worden van de behandelzones, dit om de voortgang van de behandeling te zien ontwikkelen waarbij we meer inzicht krijgen het te geven advies m.b.t. het behandelplan voor het gewenste eindresultaat. Deze ´voor en na´ foto´s kunnen mogelijk gebruikt worden om de geboekte resultaten te delen op de site met andere klanten om inzicht te geven wat te verwachten van de behandelplannen. Indien dit ongewenst is voor de cliënt, gelieve dit direct aan te geven.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak telefonisch aan Body&Skin melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Body&Skin het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Body&Skin de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen. Bij meer dan dertig minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan Body&Skin de afspraak annuleren en het gehele afgesproken bedrag berekenen. Body&Skin moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in Body&Skin.
Wij behouden ons het recht voor om behandelingen te weigeren zonder verplicht te zijn tot opgave van reden.

4. Betaling
Body&Skin vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. Uitsluitend na overleg met Body&Skin is betaling mogelijk op rekening binnen 8 dagen.

5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet aan Body&Skin vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Body&Skin neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Body&Skin behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Body&Skin zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding
De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.


7. Aansprakelijkheid
Body&Skin is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, pijngrenzen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Body&Skin is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

8. Garantie
Body&Skin geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien: – De cliënt andere producten dan de door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt – De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd. – De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd. – De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

9. Beschadiging & diefstal
Body&Skin heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Body&Skin meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaresse van Body&Skin en de behandelende schoonheidsspecialiste. Body&Skin moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Body&Skin de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Body&Skin en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

11. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Body&Skin het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

12. Recht
Op elke overeenkomst tussen Body&Skin en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

Privacyverklaring Body & Skin Huidverbeteringen
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Body&Skin verwerkt voor haar klanten. Indien u klant wordt van Body&Skin, of om andere reden persoonsgegevens verstrekt, geeft u uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken. Geadviseerd wordt om deze privacyverklaring door te lezen en te bewaren in uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is: Body&Skin Huidverbeteringen, gevestigd aan De Plaetse 77 te Helmond. De praktijk is bereikbaar via telefoon: 06 39323465 of e-mail: info@bodyandskinhuidverbetering.nl

2. Welke gegevens verwerkt Body&Skin met welk doel
2.1 De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer(s)
- E-mailadres
- IP-adres
- Locatiegegevens
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer
- Intakeformulier met huiddiagnose en eventuele gezondheidsgegevens
- Productgebruik van gegeven behandeling
- Foto’s van voor/na behandeling
- Het afhandelen van uw betaling
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

2.2 Body&Skin verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
- Contact over te maken afspraken en de annulering van afspraken
- Het versturen van uitnodigingen en informatie over de diensten van Body&Skin
- Het reageren op uw bestelling, (aan-)vraag en/of boeking
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Het afhandelen van uw betaling
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Afhandeling van de boekhouding

Uw gezondheidsgegevens en huiddiagnose worden gebruikt om deze in de voortgang van de behandelingen te monitoren.
De informatie over productgebruik van de gegeven behandeling wordt gebruikt om bij eventuele huidreacties na te gaan voor welk product er een overgevoeligheid bestaat.
Body&Skin is wettelijk verplicht om haar financiële gegevens te overhandigen aan de Belastingdienst.

2.3 E-mailberichtgeving: Body&Skin gebruikt uw naam en e-mailadres om informatie toe te sturen over activiteiten en diensten van de salon via een nieuwsbrief en/of een persoonlijke mail. Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk door het sturen van een e-mail naar info@bodyandskinhuidverbetering.nl of door de link aan te klikken die onderaan iedere nieuwsbrief staat.
2.4 Informatie verstrekking aan derden: Body&Skin verkoopt haar gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting of medische noodzaak.

3. Niet-persoonlijke informatie
3.1 Wanneer u de website bezoekt, wordt er automatisch anonieme of geaggregeerde gegevens verzameld van niet-persoonlijke aard. Bijv. het type computerbesturingssysteem, het type internetbrowser, het aantal bezoeken en gemiddelde tijd die u er doorbracht en de pagina’s die u heeft bekeken.
3.2 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Body&Skin gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

4. Gebruik van uw persoonlijke informatie die naar andere websites wordt verzonden
Body&Skin is niet verantwoordelijk voor de privacy-verklaringen van andere websites, noch voor de uitvoering van dat beleid, zelfs niet als u op de website van Body&Skin terecht kwam via de website van een derde.

5. Bewaartermijnen
Body&Skin verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen, voor zover dit mogelijke is in verband met de wettelijke verplichtingen waaraan Body&Skin zich dient te houden. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd. Bij overlijden worden de gegevens verwijderd als aan alle wettelijke verplichtingen is voldaan (o.a. belastingdienst met bewaartijd van 7 jaar).

6. Beveiligingsmaatregelen
Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Body&Skin passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

7. Inzagerecht
a. Via de eigenaresse van Body&Skin kunt u, mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart/paspoort) een schriftelijk, gedateerde en ondertekend verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Body&Skin zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
b. Indien uw bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de eigenaresse van Body&Skin.
c. Indien uw klachten heeft over de wijze waarop Body&Skin uw gegevens of uw verzoeken behandeld, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
d. Bij eventuele vragen en/of opmerkingen over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met de eigenaresse van Body&Skin via
telefoon: 06 39323465 of e-mail: info@bodyandskinhuidverbetering.nl 

8. Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Geadviseerd wordt om regelmatig deze privacyverklaring te bekijken.